Trích từ Dân Chúa

Video Thắp Nến cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam: Phát biểu của các Vị Lãnh Đạo tôn Giáo

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-phat-bieu-cua-cac-vi-lanh-dao-ton-giao/