Trích từ Dân Chúa

Video: Thánh lễ nhận giáo phận Paramatta của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-thanh-le-nhan-giao-phan-paramatta-cua-duc-cha-vinh-son-nguyen-van-long/