Trích từ Dân Chúa

Video: Phỏng vấn Đức Cha Micae Hòang Đức Oanh về pháp lệnh tự do tôn giáo

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-phong-van-duc-cha-micae-hoang-duc-oanh-ve-phap-lenh-tu-do-ton-giao/