Trích từ Dân Chúa

Video: Mừng 20 năm hoạt động tông đồ truyền giáo của VietCatholic tại Melbourne, Australia

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-mung-20-nam-hoat-dong-tong-do-truyen-giao-cua-vietcatholic-tai-melbourne-australia/