Trích từ Dân Chúa

Video: Mời nghe bài giảng của Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong hôm cầu nguyện cho Công Lý và Hòa bình tại Hà Nội

Phát Nguyên

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-moi-nghe-bai-giang-cua-lm-nguyen-ngoc-nam-phong-hom-cau-nguyen-cho-cong-ly-va-hoa-binh-tai-ha-noi/