Trích từ Dân Chúa

Video Lễ truyền chức Linh Mục hôm 23/4/2017 tại dòng Phaxicô Việt Nam

Minh Thiên

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-le-truyen-chuc-linh-muc-hom-23-4-2017-tai-dong-phaxico-viet-nam/