Trích từ Dân Chúa

Tổng Giáo Phận Huế: Lễ Truyền Chức Phó Tế Và Mừng Ngân Khánh Linh Mục Của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Trương Trí

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tong-giao-phan-hue-le-truyen-chuc-pho-te-va-mung-ngan-khanh-linh-muc-cua-duc-tgm-giuse-nguyen-chi-linh/