Trích từ Dân Chúa

Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục Vĩnh Long

+GM Tôma Nguyễn Văn Tân

Vĩnh Long, ngày 28.10.2009

91028tgmVinhLong.jpg

+GM Tôma Nguyễn Văn Tân

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thu-muc-vu-cua-duc-giam-muc-vinh-long/