Trích từ Dân Chúa

Thánh lễ Trạm Năm Thánh 400 năm loan báo Tin Mừng tại Quảng Ngãi

Lm Giuse Trương Đình Hiền

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/thanh-le-tram-nam-thanh-400-nam-loan-bao-tin-mung-tai-quang-ngai/