Trích từ Dân Chúa

Thăm Punta Arenas: Điểm tận cùng mạn Nam của Chile trên eo biển Magallan

Lm Trần Công Nghị

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tham-punta-arenas-diem-tan-cung-man-nam-cua-chile-tren-eo-bien-magallan/