Trích từ Dân Chúa

Ngôi nhà nguyện đầu tiên của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật

Phanxicô Nguyễn Hồng Đức

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ngoi-nha-nguyen-dau-tien-cua-cong-doan-cong-giao-viet-nam-tai-nhat/