Trích từ Dân Chúa

Hai du học sinh VN trở thành Linh Mục của giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ

Lm Nguyễn Vượng

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/hai-du-hoc-sinh-vn-tro-thanh-linh-muc-cua-giao-phan-new-orleans-hoa-ky/