Trích từ Dân Chúa

Gương Ngô Đình Diệm cho người Công Giáo Việt Nam

Hà Minh Thảo

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/guong-ngo-dinh-diem-cho-nguoi-cong-giao-viet-nam/