Trích từ Dân Chúa

Giáo dân đi biểu tình - Không đặc khu: “Và con tim đã thôi nguội lạnh...”

Lm Vĩnh Sang, DCCT

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-dan-di-bieu-tinh-khong-dac-khu-va-con-tim-da-thoi-nguoi-lanh/