Trích từ Dân Chúa

Gian dối không thể “Thành Nhân” được!

Nguyễn Văn Nghệ

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/gian-doi-khong-the-thanh-nhan-duoc/