Trích từ Dân Chúa

Đức cha Gioan Nguyễn văn Ngân, GM phụ tá Xuân Lộc thăm Nam Cali

Minh Thu

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-gioan-nguyen-van-ngan-gm-phu-ta-xuan-loc-tham-nam-cali/