Trích từ Dân Chúa

Dòng Thánh Phaolô Sàigòn: Lễ Tạ Ơn Khấn Dòng

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-thanh-phaolo-saigon-le-ta-on-khan-dong/