Trích từ Dân Chúa

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm Hố Nai: Niềm Vui Giáng Sinh Dành Cho Những Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

Nt Têrêsa Ngọc Lễ

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dong-nu-da-minh-thanh-tam-ho-nai-niem-vui-giang-sinh-danh-cho-nhung-nguoi-co-hoan-canh-dac-biet/