Trích từ Dân Chúa

ĐGM Phaolo Cao Đình Thuyên, các linh mục và giáo dân Vinh phản đối luật Đặc khu và An ninh mạng

Hạt Minh Cầm

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/dgm-phaolo-cao-dinh-thuyen-cac-linh-muc-va-giao-dan-vinh-phan-doi-luat-dac-khu-va-an-ninh-mang/