Trích từ Dân Chúa

Đến thăm khu nhà hưu dưỡng của các linh mục...

Thanh Bình

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/den-tham-khu-nha-huu-duong-cua-cac-linh-muc-/