Trích từ Dân Chúa

Ban Thường vụ mới và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN

Gioan Lê Vinh

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ban-thuong-vu-moi-va-chu-tich-cac-uy-ban-truc-thuoc-hdgmvn/