Trích từ Dân Chúa

Bài Giảng Nhân Ngày Lễ Cầu Cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Sydney, Australia 12.11.2016

+ GM Vincent Nguyễn Văn Long

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/bai-giang-nhan-ngay-le-cau-cho-co-tong-thong-ngo-dinh-diem-sydney-australia-12-11-2016/