Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24 – 30/11/2016: 12 diễn biến quan trọng trong năm Phụng Vụ vừa kết thúc

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-24-30-11-2016-12-dien-bien-quan-trong-trong-nam-phung-vu-vua-ket-thuc/