Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 16-22/06/2017: Vụ phạm thánh tại Phi và nguy cơ chiến tranh tôn giáo

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-the-gioi-nhin-tu-vatican-16-22-06-2017-vu-pham-thanh-tai-phi-va-nguy-co-chien-tranh-ton-giao/