Trích từ Dân Chúa

Video: Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên 28/5/2017 dành cho người đau yếu

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-thanh-le-chua-nhat-le-thang-thien-2852017-danh-cho-nguoi-dau-yeu/