Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 28/02-06/03/2017: Con đường hiệp nhất giữa Anh Giáo và Công Giáo

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-28-02-06-03-2017-con-duong-hiep-nhat-giua-anh-giao-va-cong-giao/