Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 27/11/2017: Hy vọng mới cho Zimbabwe

VietCatholic

- Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào đây

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-27-11-2017-hy-vong-moi-cho-zimbabwe/