Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 14–20/06/2016: Biểu tượng Công Giáo bị báng bổ trong các cuộc biểu tình tại Chile

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-14-20-06-2016-bieu-tuong-cong-giao-bi-bang-bo-trong-cac-cuoc-bieu-tinh-tai-chile/