Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 08/01/2018: Tình cảnh các tín hữu Kitô Coptic

Vietcatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-giao-hoi-nam-chau-08-01-2018-tinh-canh-cac-tin-huu-kito-coptic/