Trích từ Dân Chúa

Video ĐTC tiếp kiến chung ngày 31/8/2016: Cái nhìn của Chúa Giêsu giải thoát và chữa lành tật bệnh

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dtc-tiep-kien-chung-ngay-31-8-2016-cai-nhin-cua-chua-giesu-giai-thoat-va-chua-lanh-tat-benh/