Trích từ Dân Chúa

Video ĐTC tiếp kiến chung ngày 10/8/2016: Cửa Năm Thánh là cuộc gặp gỡ giữa khổ đau nhân loại và Thiên Chúa

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dtc-tiep-kien-chung-ngay-10-8-2016-cua-nam-thanh-la-cuoc-gap-go-giua-kho-dau-nhan-loai-va-thien-chua/