Trích từ Dân Chúa

Video ĐTC: Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 14/8/2016: Giáo hội cần những thừa sai đam mê

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dtc-kinh-truyen-tin-chua-nhat-14-8-2016-giao-hoi-can-nhung-thua-sai-dam-me/