Trích từ Dân Chúa

Video: Diễn từ của Đức Thánh Cha với hàng lãnh đạo chính trị dân sự và ngoại giao đoàn

VietCatholic

- Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào đây

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-dien-tu-cua-duc-thanh-cha-voi-hang-lanh-dao-chinh-tri-dan-su-va-ngoai-giao-doan/