Trích từ Dân Chúa

Video Buổi Triều Yết Hàng Tuần Với ĐTC ngày 7/12/2016: “Niềm hy vọng giúp chúng ta hoán cải và tiến tới gặp gỡ Chúa”

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/video-buoi-trieu-yet-hang-tuan-voi-dtc-ngay-7-12-2016-niem-hy-vong-giup-chung-ta-hoan-cai-va-tien-toi-gap-go-chua/