Trích từ Dân Chúa

Tuyên bố chung Công Giáo và Anh Giáo về Hợp Nhất

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuyen-bo-chung-cong-giao-va-anh-giao-ve-hop-nhat/