Trích từ Dân Chúa

Tường thuật về phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tuong-thuat-ve-phien-hop-khoang-dai-cua-hoi-dong-giam-muc-hoa-ky/