Trích từ Dân Chúa

Tông du tại Chile và Peru, ĐTC sẽ có các cuộc họp riêng với đại diện các sắc tộc

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-du-tai-chile-va-peru-dtc-se-co-cac-cuoc-hop-rieng-voi-dai-dien-cac-sac-toc/