Trích từ Dân Chúa

Tông đồ Mục vụ cho Sắc tộc Mapuche: Không mong đợi ĐTC sẽ đưa ra những giải pháp chính trị cho vấn nạn của chúng tôi

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tong-do-muc-vu-cho-sac-toc-mapuche-khong-mong-doi-dtc-se-dua-ra-nhung-giai-phap-chinh-tri-cho-van-nan-cua-chung-toi/