Trích từ Dân Chúa

Tiểu sử chính thức của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/tieu-su-chinh-thuc-cua-me-teresa-thanh-calcutta/