Trích từ Dân Chúa

Một vài con số so sánh giữa Giáo hội và Đất nước Chi-lê và Pê-ru

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-vai-con-so-so-sanh-giua-giao-hoi-va-dat-nuoc-chile-va-peru/