Trích từ Dân Chúa

Mễ Du: Đức Giám Mục của giáo phận sở tại phủ nhận về các cuộc hiện ra

Chân Phương

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/me-du-duc-giam-muc-cua-giao-phan-so-tai-phu-nhan-ve-cac-cuoc-hien-ra/