Trích từ Dân Chúa

Kinh nghiệm mục vụ đau xót ở Maine: Giám mục không còn cách nào khác là rút lui khỏi một nhóm liên tôn

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/kinh-nghiem-muc-vu-dau-xot-o-maine-giam-muc-khong-con-cach-nao-khac-la-rut-lui-khoi-mot-nhom-lien-ton/