Trích từ Dân Chúa

Hơn một năm sau Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, các giám mục Khzakhstan tuyên xưng chân lý về hôn nhân bí tích

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/hon-mot-nam-sau-tong-huan-niem-vui-yeu-thuong-cac-giam-muc-khzakhstan-tuyen-xung-chan-ly-ve-hon-nhan-bi-tich/