Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha Phanxico chủ sự Thánh Lễ làm phép dầu

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-phanxico-chu-su-thanh-le-lam-phep-dau/