Trích từ Dân Chúa

Đức Phanxicô: nạn nhân tin vịt và giải thích sai

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-phanxico-nan-nhan-tin-vit-va-giai-thich-sai/