Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y John Tong: sự hiệp thông của Giáo Hội Trung Hoa với Giáo Hội Hoàn Cầu

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-hong-y-john-tong-su-hiep-thong-cua-giao-hoi-trung-hoa-voi-giao-hoi-hoan-cau/