Trích từ Dân Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn năm 2018 là Năm Giới trẻ và Gia đình

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-giao-hoang-phanxico-chon-nam-2018-la-nam-gioi-tre-va-gia-dinh/