Trích từ Dân Chúa

ĐTC: Hãy tìm kiếm Chúa Giêsu như các nhà Đạo sĩ

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-hay-tim-kiem-chua-giesu-nhu-cac-nha-dao-si/