Trích từ Dân Chúa

Định nghĩa thừa tác vụ

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dinh-nghia-thua-tac-vu/