Trích từ Dân Chúa

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Chí Lợi có thể giúp khôi phục niềm tin vào Giáo Hội địa phương

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/chuyen-tong-du-cua-duc-thanh-cha-den-chi-loi-co-the-giup-khoi-phuc-niem-tin-vao-giao-hoi-dia-phuong/